DUYURU

Botoks ve Dermal Dolgu Hakkında Bilgilendirme;
Bilindiği üzere, güzellik ve estetik işlemleri, 12/5/2003 tarihli ve 25106 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmekte iken, bu Yönetmelik 15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (b) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinde, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında sayılan tıbbî işlemlerin tamamının, Bakanlığımızca ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşları bünyesinde yetki sahasına göre, ilgili tabip ve uzman tabiblerin tıbbî uygulaması şeklinde yapılacağı düzenlenmiştir. 2015 yılında diş hekimlerinin botoks, dermal dolgu ve benzeri uygulamaları yapmaya hak ve yetkilerinin olup olmadığı hususunda ilgi a) yazımızla saha bilgilendirilmiş idi. İlgi b)
yazımızla da diş hekimlerinin botoks, dermal dolgu ve benzeri uygulamaları yapmaya hak ve yetkilerinin olup olmadığı hususunun açıklama niteliğinde olduğu, söz konusu uygulamaların yetki sahasına göre, ilgili tabip ve uzman tabiblerin tıbbî uygulaması olarak ve sertifikalı hekimlerin Yönetmelik yürürlülükte iken kazandıkları sertifikaya bağlı tıbbi işlemleri,hakları çerçevesinde yapabilecekleri belirtilmiştir.
Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türk Plastik Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından 19/10/2015 tarih ve 3624 sayılı “Botoks – Dermal Dolgu” konulu genel yazının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay 15. Daire’nin 2015/10115 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine dava açılmıştır. Danıştay 15. Daire tarafından, -Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından bozulmuş olmasına rağmen- Danıştay Onuncu Dairesinin E:2005/7831, K:2008/403 sayılı kararı gerekçe gösterilerek 19/10/2015 tarih ve 3624 sayılı “Botoks – Dermal Dolgu” konulu genel yazının yürütmesi durdurulmuş, ancak, bu kararın Bakanlığımızca temyiz edilmesi üzerine temyiz
talebimiz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 4. maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, sertifika sahibi hekimlerin, sertifikaya bağlı tıbbi işlemleri yerine getirmesinde mevzuata aykırı bir yön bulunmadığı, sertifikalı hekimlerin, Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmekte iken, kazandıkları sertifikaya bağlı tıbbi işlemleri hakları çerçevesinde yapabileceklerine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına dair gerekçesi ile 15/12/2016 tarihli 2016/844 sayılı kararı ile kabul edilerek, Danıştay Onbeşinci Dairesi'nin E:2015/10115 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.
Bu itibarla, 2577 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi gereğince, idare olarak Karar
icaplarına göre işlem tesis edilmesi gerektiğinden, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun K.2016/844 sayılı kararına göre, bahsi geçen Botoks-Dermal Dolgu konulu genel yazı kapsamında, iş ve işlemlerin yürütülmesinde engel bir durum kalmamıştır.